नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
रामपुर, पाल्पा


  मुख्य अाकर्षण

 • जनहितमा जारी । अनुराेध २०७५-३-१७

  अनुराेध     सुख्खा माैसममा अागलागी हुन सक्ने भएका कारण, बालबालिकाले पुग्न नसक्ने स्थानमा सलाइलाइटर राखाैं, अागलागीबाट बचाै र बचाअाैं । खाना पकाउनु अघि र खाना खानु अगाडि मिचिमिचि हात धाेअाैँ । अाफ्नाे घरअाँगनमा विरूवा राेपै हरियाली बनाअाैं । अाफ्नाे घर वरिपरी सफा राखाैं र वातावरण लाइ प्रदुषण हुने बाट बचाअाैं । पानी उमालेर वा फिल्टर गरेर मात्र प्रयाेग गराैं । अाफुले तिर्नु पर्ने कर समयमै तिराैं र जरिवाना बाट बचाैं ।   इलाका प्रशासन कार्यालय  रामपुर, पाल्पा ०७५४००४७५  

 • प्रशासनबाट नियमित बजार अनुगमन २०७३-६-४

  र्इलाका प्रशासन कार्यालयले थालेकाे बजार अनुगमनलाइ निरन्तरता  दिएकाे छ । गुणस्तरीय सामग्री उपभाेग गर्न पाउने उपभाेत्ताकाे अधिकारकाे प्रचलन गराउने तथा उद्याेगी व्यवसायीहरूलाइ कानुन र प्रक्रिया संगत तरीकाले व्यवसाय संचालन गर्नकाे लागि वातावरण निमार्णकाे लागि बजार अनुगमन गरीएकाे र्इलाका प्रशासन कार्यालयले जानकारी गराएकाे छ । इलाका प्रशासन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख किरणचन्द्र सुवेदीकाे नेतृत्वमा रामपुर नगरपालिका, प्रहरी, उद्याेग वाणिज्य संघ र पत्राकारकाे सहभागीतामा अनुगमन गरिएकाे हाे । अनुगमनकाे क्रममा दर्ता नविकरण मुल्य सूची भए नभएकाे नापताैलकाे प्रमाण पत्र भए नभएकाे PAN/VAT दर्ता भए नभएकाे म्याद गुज्रेकाे सामग्री भए नभएकाे लगायत ताेकिएकाे भन्दा बढि मूल्य लिए नलिएकाे विषयमा अनुगमन गरीएकाे थियाे । नियम…

 • प्रशासनबाट बजार अनुगमन --

  ईलाका प्रशासन कार्य‍ालय रामपुरको संयोजकत्वमा मिति २०७३.५.२७ गते बेझांड बजार वडा नं. ६ र ७ का २१ वटा पसलको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रम मा १००० लि. घरेलु मदिरा नस्ट गरिएको छ भने ७५०० भन्दा बडि मुल्यको म्याद नाघेका चिसो पेय पदार्थ बिस्कुट चिउरा चकलेट चिप्स चियापत्ति लगायतका १५ प्रकारका खाद्य सामग्री जफत गरी नस्ट गरियो ।

 • विशेष अनुरोध --

  इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुर, पाल्पा काे विशेष अनुराेध २०७५।०४।२८ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन आउनुभएका सेवाग्राहीहरुले सहायता कक्ष (Help Desk) मा  सम्पर्क गर्नुहोला । यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको लागि सेवाग्राहीले कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन । सरकारी दस्तुर वा शुल्क बुझाएपछि अनिवार्य रुपमा  रसिद      लिनुहोला । रसिदमा तोकिएको रकमभन्दा बढी रकम नतिर्नुहोला । यस कार्यालयबाट सेवा लिन कोही कसैलाई भनसुन गराउन वा सोर्स लगाउनु पर्दैन । इलाका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसँग राम्रो सम्बन्ध छ भनी कसैले कुनै काम मिलाइदिन्छु भनेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको विश्वास नगर्नुहोस । आफ्ना महत्वपूर्ण कागजातहरु असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई नदिनुहोला । नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट सिफारिस भई आएका…

 • नागरिक वडापत्र २०७५-३-२८

  kmf]g g+=M)&%$))$&% km\ofS;M)&%$))$&% Email : aaorampurpalpa@gmail.com g]kfn ;/sf/ u[x dGqfno O{nfsf k|zf;g sfof{no, /fdk'/, kfNkf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s÷;fj{hlgs ;]jf j8fkq l;=g+= ;]jf ;'ljwfsf] ljj/0f cfjZos kg]{ sfuhkq k|df0fx? nfUg] ;do nfUg] z'Ns lhDd]jf/ sd{rf/L, zfvf, pkzfvf, OsfO{ u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L Ifltk"lt{ ;DaGwL Joj:yf s}lkmot != gful/stf ;DaGwL !=! j+zhsf] cfwf/df g]kfnL gful/stf s_ lgj]bs o; If]qs} ePsf] xsdf M != cg';"rL ! sf] kmf/fddf uf=lj=;= ePdf cWoIf jf pkfWoIfsf], g=kf= ePdf k|d'v jf pkk|d'v, lh=lj=;=ePdf ;efklt jf pk;efkltsf] l;kmfl/; . @= afa'sf] / cfdfsf] gf=k|= / ljjflxt dlxnf eP kltsf] gf=k|=sf] k|ltlnlk, ;f] geP bfh' jf j+zh v'Ng] tLg k':tf…

 • कम्प्यूटरबाट नागरीकता २०७३-७-२८

  मिति २०७३।३।१० मा उद्घाटन भएकाे यस कार्यालयले हाल कम्प्यूटर प्रणाली CIMS प्रयाेग गरी नागरीकता विरण गर्न थालेकाे छ । स्राेत साधन र जनशक्तीकाे व्यवस्थापन हुदै गएमा थप सेवा सुविधाहरू थप्दै जाने इलाका प्रशासन कार्यालय जानकारी गराउदँछ । 

 • वैठक सम्बन्धमा २०७३-६-४

  असाेज महिनाकाे यस क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरूकाे मासिक वैठक मिति २०७३।६।५ गते दिनकाे ठिक ३ः४५ मा र्इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुरमा बस्ने हुदाँ कार्यालय प्रमुखहरूलाइ अनिवार्य उपस्थितिकाे लागि अनुराेध गरिन्छ ।

 • केन्द्रिय दैवी प्रकाेप उद्दार समितिकाे निर्णय २०७३-५-३१

  केन्द्रिय दैवी प्रकाेप उद्दार समितिकाे निर्णय हरू © सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय