Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

  • रामपुर क्षेत्र

  • रामपुर क्षेत्र

  • इलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर पाल्पा

  • ताल पाेखरा, रामपुर - ६

  • सिद्ध बाबा, भुजात, रामपुर -८

सबै सूचना
अशाेक कुमार अाचार्य
अशाेक कुमार अाचार्य

शाखा अधिकृत

राम लखन बनिया
राम लखन बनिया

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर


सबै सूचना