Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

ठेगाना : रामपुर , पाल्पा

फोन नं : 075-400475, 9857065476

फ्याक्स : 075-400475

इमेल : aaorampurpalpa@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013166804623