Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

इलाका प्रशासन कार्यालयकाे कार्यालय भवन

ilakaprasasan(1).jpg
र्इलाका प्रशासन कार्यालय ,रामपुर पाल्पा