Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

हाल सम्मका कार्यालय प्रमुखहरूकाे नामावली

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

हाल सम्मका कार्यालय प्रमुखहरूकाे नामावली

क्र.सं. पद पदाधिकारीहरूकाे नामथर देखि सम्म
१. का.मु./ का.प्र./ शाखा अधिकृत रामकृष्ण भण्डारी २०७३/०३/०३ २०७३/०४/०४
२. का.प्र./ शाखा अधिकृत किरणचन्द्र सुवेदी २०७३/०४/०५ २०७३/०८/१५
३. का.मु./ का.प्र./ शाखा अधिकृत दिल बहादुर पाैडेल २०७३/१०/०५ २०७४/०३/२२
४. का.प्र./ शाखा अधिकृत बिष्णु प्रसाद पाेखरेल २०७४/०३/२३ २०७४/११/०८
५. का.प्र./ शाखा अधिकृत मधुसुदन भट्टरार्इ २०७५/०४/२८ २०७५/०९/१५
६. का.प्र./ शाखा अधिकृत अशाेक कुमार अाचार्य २०७६/०१/०२