Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

 • रामपुर क्षेत्र

 • रामपुर क्षेत्र

 • ताल पाेखरा, रामपुर - ६

 • सिद्ध बाबा, भुजात, रामपुर -८

 • Rampur Mun
  Rampur Mun_palpa

 • Visit Nepal 2020
  Visit Nepal

 • र्इलाका प्रशासन कार्यालय ,रामपुर पाल्पा